เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ

ทีมงานตรวจสอบงานวิศกรรม
โครงสร้างอาคาร และงานวิศกรรมเชิงลึก

“เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และวิศวกรทีมงาน“

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี
A image
A image

ผมพร้อมนำทั้งประสบการณ์ เพื่อให้คำแนะนำ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

พนิต ศุภศิริลักษณ์

ผู้ก่อตั้ง

ทีมงานวิศกรตรวจสอบ

A image

สิริพงศ์ เกิดบุญมา

วิศวกรโยธา ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

สกุล ทิพยมาศโกมล

วิศวกรโยธา ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

นภาภัทร ภัทรสิทธิเดชา

วิศวกรโยธา ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

ธีรภัทร สันติกุญชร

วิศวกรโยธา ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

นภิสา ภัทรานุประวัติ

วิศวกรไฟฟ้า ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

นพวิทย์ ขวัญเมือง

วิศวกรเครื่องกล ใบประกอบวิชาชีพ กว.

A image

พิมพ์ศลิษา เชษฐชาตรี

วิศวกรเครื่องกล